Agp Beroun
Středisko Černín

Pěstební substrát - základní zemina

Výrobce: AGP Beroun-Agropodnik a.s.,Pod Hájem 324,Králův Dvůr 267 01, středisko Černín
Rozhodnutí o registraci: č. 0884
Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota: Vlhkost v % max. 50,0 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 5,0 Hodnota pH 6,0 – 7,5 Částice nad 31,5 mm v % max. 10,0
Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 20, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300.
Základní zemina je homogenizovaná směs kompostu, zeminy a písku. Je v hodná pro rostliny, které nevyžadují vysoký obsah organických látek. Rostlinám vytváří příznivé podmínky pro růst a vývoj.
Rozsah a způsob použití: Základní zemina se používá na vyrovnání terénu – na terénní a sadovnické úpravy s výsevem trávníku a výsadbou okrasných keřů. Dále se používá pro sázení a přesazování okrasných rostlin do truhlíků a větších květináčů.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování: Základní zemina se skladuje volně ložená na hromadách označených názvem za podmínek, které nezhorší jakostní znaky zeminy. Volně ložená zemina může být též skladována v zásobnících nebo v odděleních označených názvem maximálně do výšky horního okraje přepážky. Při skladování v obalech je nutné materiál zabezpečit před nepříznivými klimatickými podmínkami a mechanickým poškozením obalů. Skladovat odděleně od krmiv a potravin. Chraňte před dětmi.
Balení: Základní zemina se dodává volně ložená. Doba použitelnosti: 24 měsíců při dodržení veškerých podmínek
číslo výrobní šarže:                 datum výroby:
Základní zeminy
Základní zeminy jemné
Základní zeminy hrubé Základní zeminy jemné Základní zeminy jemné Základní zeminy jemné
© 2022 - AGP Beroun – Agropodnik, a.s.