Agp Beroun
Středisko Černín

Pěstební substrát - zahradnická zemina

Výrobce: AGP Beroun–Agropodnik a.s.,Pod Hájem 324,Králův Dvůr 267 01,středisko Černín
Rozhodnutí o registraci: č. 0883
Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota: Vlhkost v % max. 55,0 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 13,0 Hodnota pH 5,0 – 6,5 Částice nad 31,5 mm v % max. 5,0
Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 20, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300.
Zahradnická zemina je homogenizovaná směs kompostu, zeminy a rašeliny. Rostlinám vytváří příznivé podmínky pro růst a vývoj.
Rozsah a způsob použití: Zahradnická zemina je univerzální zemina pro pěstování pokojových, hrnkových a balkónových květin a dalších rostlin vyžadující slabě kyselou až neutrální půdní reakci. Používá se k sázení do květináčů i velkých nádob na jaře i k přesazování po celý rok.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování: Zahradnická zemina se skladuje volně ložená na hromadách označených názvem za podmínek, které nezhorší jakostní znaky zeminy. Volně ložená zemina může být též skladována v zásobnících nebo v odděleních označených názvem maximálně do výšky horního okraje přepážky. Při skladování v obalech je nutné materiál zabezpečit před nepříznivými klimatickými podmínkami a mechanickým poškozením obalů. Skladovat odděleně od krmiv a potravin. Chraňte před dětmi.
Zahradnická zemina se dodává volně ložená
Doba použitelnosti: 24 měsíců při dodržení veškerých podmínek
číslo výrobní šarže:                  datum výroby:
Zahradnické zeminy
Zahradnické zeminy Zahradnické zeminy Zahradnické zeminy  
Zahradnické zeminy jemné
Zahradnické zeminy jemné Zahradnické zeminy jemné Zahradnické zeminy jemné Zahradnické zeminy jemné
© 2022 - AGP Beroun – Agropodnik, a.s.