Agp Beroun
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku do 48 hodin.“
 

Aktuálně


Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti

AGP Beroun - Agropodnik a.s.

se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 324, PSČ: 267 01
IČ: 46 35 10 94
Představenstvo společnosti AGP Beroun - Agropodnik a.s. se sídlem v Králově Dvoře, Pod Hájem 324, svolává valnou hromadu na den
26. června 2018 v 10.00 hod.,
která se bude konat v sídle společnosti v Králové Dvoře
s tímto programem:
1. Zahájení, ověření způsobilosti se usnášet, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (výroční zpráva)
3. Účetní závěrka za rok 2017 v celém rozsahu, včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
5. Zpráva dozorčí rady spolu se stanoviskem k účetní závěrce včetně zprávy o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku a o její činnosti
6. Návrh představenstva na hospodářský a finanční plán, plán investic a limit mzdových prostředků na rok 2018
7. Určení osoby auditora
8. Závěr
Odůvodněni a stanovisko představenstva k jednotlivým bodům programu jednání:
K bodům 2 a 3:
Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, která je podle zákona součástí výroční zprávy podle zvláštních (účetních) předpisů je povinným bodem programu pořadu jednání valné hromady. Zpráva poskytuje potřebné informace akcionářům o podnikání společnosti a výsledcích hospodaření analyticky i podle jednotlivých úseků s hodnocením stavu oproti předchozímu hospodářskému roku s výhledem na rok 2018.
Zpráva vychází z údajů účetní závěrky, která je sestavena na základě účetnictví a je valné hromadě předkládána povinně k projednání. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v příloze pozvánky. Účetní závěrka je ověřena auditorem se závěrem bez výhrad. Úplná účetní závěrka (včetně příloh) spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích a audit jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti (viz poučení o právech akcionáře dále v pozvánce).
Představenstvo navrhuje valné hromadě zprávu představenstva a účetní závěrku za rok 2017 schválit.
K bodu 4:
Společnost vykázala v r. 2017 zisk po zdanění ve výši 19.701.000,- Kč. Představenstvo navrhuje, aby zisk byl převeden do rezervního fondu.
Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tento návrh schválila.
K bodu 5:
Sdělení stanoviska dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a ke zprávě o vztazích valné hromadě je zákonnou podmínkou pro jejich projednání. Zpráva dozorčí rady o kontrolní a dohledové činnosti. Dozorčí rada se těmito podklady pro valnou hromadu bude zabývat na svém nejbližším zasedání a se svým stanoviskem a doporučením k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky a na rozdělení zisku seznámí valnou hromadu.
Předseda dozorčí rady upozornil představenstvo, že předmětem zprávy dozorčí rady budou výsledky její dohledové a kontrolní činnosti, uskutečněné v roce 2018.
Vzhledem k tomu, že valná hromada podle zákona a stanov neschvaluje stanovisko dozorčí rady, ani zprávu nebo informaci o její činnosti, představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady a její stanoviska na vědomí.
K bodu 6:
Představenstvo jako každý rok vyhotovilo zjednodušený hospodářský plán ve struktuře plán hospodářského výsledku s plánovaným ziskem 500.000,- Kč, plán mezd pro rok 2018 navrhuje ve výši 34.000.000,- Kč, plán odpisů ve výši 11.670.000,- Kč a plán investic ve výši 11.000.000,- Kč. Plánovaná výše dotací do 15.000.000,- Kč. Protože není v době konání valné hromady dosud rozhodnuto o dotacích v r. 2018 na podporu živočišné výroby, ani o jiných programech v tomto směru, je nutno plány, zejména investic, ale i plán předpokládaných dotací, posuzovat se zvýšenou opatrností.
Představenstvo navrhuje valné hromadě tyto plány schválit, včetně limitu mzdových prostředku.
K bodu 7:
Dosavadní auditor určený valnou hromadou vzhledem k věku již nemůže dále poskytovat auditorské služby pro společnost, proto představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila nového auditora, a to Ing. Pavla Hrbka, bytem Litovická 1613, Hostivice, číslo auditorského osvědčení 1653, který s tím vyslovil souhlas.
Poučení akcionářů o jejich právech a dalších skutečnostech:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před jejím konáním, přičemž den konání se do Ihuty nepočítá (čí. 18 odst. 4 stanov).
Tato pozvánka byla zveřejněna na stránkách www.agpberoun.cz a rozeslána akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů.
Veškeré podklady a návrhy pro jednání valné hromady, tj. úplnou účetní závěrkou včetně všech příloh a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 jako součást výroční zprávy spolu se zprávou auditora, návrh na rozdělení zisku a zpráva o vztazích podle § 823 zák. č. 90/2012 Sb. jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Je vhodné si termín návštěvy předem dohodnout na telefonním čísle 311 637 096, což urychlí vyřízení záležitosti. Na jejich písemnou žádost jim bude vyhotovena kopie těchto dokladů a předána nebo neprodleně na jejich náklad zaslána poštou.
Akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, předkládat ji v rámci pořadu jednání návrhy nebo protinávrhy, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se činnosti společnosti, jejích orgánů nebo jí ovládaných osob v rozsahu podle zákona (§ 357 až § 370 zák. č. 90/2012 Sb.)
Společnost vydala 54.289 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (s každou z těchto akcií je spojen 1 hlas) a 1.564 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (s každou z těchto akcií je spojeno 100 hlasů). Celkový počet hlasů všech akcionářů činí 210.689.
Akcionář, popř. jeho zástupce, se na valné hromadě prokáže občanským průkazem, zástupce plnou mocí podepsanou akcionářem s jeho úředně ověřeným podpisem.
Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.
V Králově Dvoře dne 17. 5. 2018
Ing. Stanislav Šmíd, CSc.
předseda představenstva
Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů Na vědomí členům dozorčí rady
© 2016 - AGP Beroun – Agropodnik, a.s.